• ch-1
 • ch-2
 • ch-4
 • ch-3
 • dscn0071
 • dscn0136
 • dscn0121
 • dscn0127
 • dscn0130
 • dscn0133
Bilder från tidningen

Arbetet efer den mytomspunna CH-branden


Året var 2005 när en ödesdiger brand drabbade det historiska CH-hotellet. Efter branden stod Pierre Entreprenad inför en komplicerad uppgift - att utföra en noggrann och säker rivning av de drabbade delarna av hotellet samtidigt som man måste skydda omkringliggande byggnader och bevara viktiga delar av fasaden.
​​​​​​​

Utmaningar

Rivningsuppdraget innebar flera betydande utmaningar:
 • Bevarande av omkringliggande byggnader: Ett av de primära målen var att försäkra sig om att inga omkringliggande byggnader skulle komma till skada under rivningsprocessen. Detta krävde en extremt noggrann planering och utförande.
 • Bevarande av fasaden: Vissa delar av hotellets fasad skulle bevaras av historiska skäl. Rivningsarbetet måste därför utföras mycket precist för att skydda dessa delar.
 • Säkerhet: Rivningsprojektet innebar arbete på höga höjder och användning av avancerade maskiner, inklusive höghöjdsrivare och Brokk-rivningsrobotar. Säkerheten för både arbetare och omgivningen var av högsta prioritet.

Lösning

Pierre Entreprenad gick noggrant tillväga för att tackla dessa utmaningar:
 • Noggrann planering: Innan rivningsarbetet påbörjades, genomförde man en detaljerad riskbedömning och planerade varje steg av processen. Detta inkluderade att identifiera faropunkter för omkringliggande byggnader och utveckla en strategi för att minimera riskerna.
 • Användning av avancerad utrustning: Pierre Entreprenad använde höghöjdsrivare och Brokk-rivningsrobotar för att kunna utföra rivningsarbetet på ett precist och säkert sätt. Dessa maskiner gjorde det möjligt att nå svåråtkomliga områden och utföra rivningen utan att skada intilliggande strukturer.
 • Säkerhetsåtgärder: Strenge säkerhetsåtgärder infördes för att skydda arbetarna och omgivningen. Detta inkluderade användning av personlig skyddsutrustning, kontinuerlig övervakning av arbetsområdet och utbildning i säkerhetsprotokoll.

Resultat

Pierre Entreprenad lyckades framgångsrikt slutföra rivningsprojektet efter CH-branden. Inga omkringliggande byggnader kom till skada, och de historiska delarna av fasaden bevarades enligt planen. Genom noggrann planering och användning av avancerad utrustning kunde man säkerställa att projektet utfördes på ett säkert och effektivt sätt.

Detta Uppdrag visar Pierre Entreprenads kompetens och expertis inom rivningsbranschen, särskilt när det gäller att hantera komplexa och kritiska uppdrag där säkerhet och bevarande av historiska värden är av yttersta vikt.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle